Op al onze aanbiedingen, contracten, leveringen en diensten is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, van toepassing de Rechtsverhouding opdrachtgeven -architect, ingenieur en adviseur DNR 2011, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam op 21 juli 2011 onder nummer 78/2011. Een exemplaar wordt u op aanvraag gratis toegezonden.